PANEL OF JUDGES
 
  Mr. Gorakshya Bahadur N. Pradhan.  (Chief Judge)    
  Mr. Ruby Joshi                 
  Miss. Poonam Ghimire    
  Mr. Piyush Bdr. Amatya    
  Mrs. Jana Thapa    
  Mrs. Chandra Lekha Kayastha    
  Miss. Binita Shah    
  Ms. Manjeshree Rana    
  Ms. Rita Thapa    
  Mr. Harihar Sharma    
  Mr. Prakash Shrestha