PANEL OF JUDGES
 
  Mr. Diwaker Chand (Chief Judge)    
  Mr. T.V Ramaswamy           
  Mr. Ashesh Malla    
  Mr. Vasant Chowdhary    
  Mrs. Mishu Shrestha    
  Dr. Suphatra Koirala    
  Miss. Sanu Nani Rajkarnikar    
   Mrs. Kirti Tuladhar    
  Mr. Piyush Bdr. Amatya    
  Mr. Indra Lal Singh    
  Miss. Jharana Bajracharya