PANEL OF JUDGES
 
  Mr. GANESH Bdr. THAPA (CHIEF JUDGE)    
  HER EXCELLENCY Mrs. PAMILA J. DEEN    
  Mr. PIYUSH Bdr. AMATYA    
  Mrs. ISHORI RANA    
  Dr. DURGESH MAN SINGH    
  Mrs. RUBY RANA SHAH    
 

Mr. PRADEEP KUMAR SHRESTHA

   
  Mrs. RATNA BARROW    
  Mr. PRADEEP RAJ PANDEY    
  Mrs. BARSHA SHRESTHA    
  Mr. UDDHAB POUDEL