PANEL OF JUDGES 2014


1. GEN (Retd) Rookmangud Katwal

2. Ms. Sahana Bajracharya

3. Mr. Anil Mallik

4. Ms. Pramada Shah

5. Mr. Nakim Uddin

6. Ms. Namrata Sharma

7. Mr. Ashutosh Tiwari

8. Dr. Sabina Shrestha Pradhan

9. Mr. Suhrid Jyoti

10. Mrs. Shivanee Thapa Basnyat

11. Mr. Pranaya Ratna Sthapit